Privacyverklaring

Wijkvereniging Druivenblok, gevestigd aan Zonneblok 31, 2291 XT Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens:
Zonneblok 31
2291 XT Wateringen
www.druivenblok.nl
Kvk nummer: 27273946

Arjan van der Enden(voorzitter) is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkvereniging Druivenblok. Hij is te bereiken via info@druivenblok.nl.

Wijkvereniging Druivenblok verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@druivenblok.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Wijkvereniging Druivenblok verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om te kunnen e-mailen(bellen)indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wijkvereniging Druivenblok neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijkvereniging Druivenblok) tussen zit. Wijkvereniging Druivenblok gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website(www.druivenblok.nl)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wijkvereniging Druivenblok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met andere woorden: Zodra u niet langer lid bent van Wijkvereniging Druivenblok worden al uw eerder genoemde verzamelde gegevens per direct verwijderd uit onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wijkvereniging Druivenblok verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wijkvereniging Druivenblok gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voorde gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkvereniging Druivenblok en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@druivenblok.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijkvereniging Druivenblok wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wijkvereniging Druivenblok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@druivenblok.nl

Reacties zijn gesloten.