Statuten

Naam en zetel

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: WIJKVERENIGING “DRUIVENBLOK” en is gevestigd te Wateringen, gemeente Westland.

Duur

Artikel 2.
De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 27273946.

Doel

Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het woon- en leefklimaat in een deel van Plan Zuid I en Plan Zuid II te Wateringen, gemeente Westland, alsmede het bevorderen van het onderling contact tussen de bewoners op sociaal en cultureel gebied.

Middelen

Artikel 4.
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. in samenspraak met de gemeente Westland aandacht geven aan de belangen van de buurt, zoals bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en leefbaarheid;
b. het organiseren van activiteiten in de wijk, zoals bijvoorbeeld een straatspeeldag, een buurtbarbecue en het Sint-Maartenfeest;
c. de deelname aan activiteiten in Wateringen, zoals bijvoorbeeld Koninginnedag, carnaval en een wandelvierdaagse; en
d. alle andere wettige middelen.

Geldmiddelen

Artikel 5.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, jaarlijks vast te stellen door de algemene vergadering, donaties en andere baten. Ieder deelnemend lid is een éénmalig entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Lidmaatschap

Artikel 6.
Leden kunnen zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in een deel van Plan Zuid I en Plan Zuid II te Wateringen, gemeente Westland; vooralsnog betreft het de straten Zonneblok, Hoekblok, De Blauwe Allicante, De Nesse, De Frankenthaler, De Wilde Zee, De Witte Emile, De Colman, De Maroc en de Muskaat.
Per huisadres kan slechts een persoon lid zijn. Hij/zij kan zich ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen door een ander gezinslid.
Toelating tot de vereniging wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat onderzoekt of het aspirant-lid aan de statutaire eisen voldoet. Bij weigering tot lid staat beroep op de algemene vergadering.

Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur voor een november, waarna het lidmaatschap voor leden eindigt op eenendertig december van dat jaar.
b. door overlijden.
c. door royement, dit kan alleen plaatsvinden door het bestuur indien de ledenvergadering daartoe een besluit genomen al hebben met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal door de leden afgevaardigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is; de ledenvergadering kan een besluit tot royement van een lid slechts nemen, indien dit lid zich schuldig heeft gemaakt aan (een) handeling(en) welke strijdig zijn met de statuten, de reglementen en de besluiten van de vereniging, of indien het lid zodanig handelt dat van de vereniging in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap van het betrokken lid zal laten voortduren.
d. door het niet meer woonachtig zijn in het actieve werkgebied van de vereniging.
Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten verloren gaan.
Niettemin blijft de contributie na beëindiging van het lidmaatschap over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.

Het Bestuur

Artikel 8.
1. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter en een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal leden.
2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
De voorzitter kan worden gekozen buiten de leden, mits het bestuur uit tenminste drie leden bestaat.
Hij is na vier jaar aftredend, doch is terstond herkiesbaar.
3. Maximaal een overig bestuurslid kan worden gekozen buiten de leden, mits het bestuur uit tenminste drie leden bestaat.
De overige bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen voor een periode van vier jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.
Voorzitter en overige bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering geschorst of ontslagen worden.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
5. Per lid kan slechts één afgevaardigde tot bestuurslid gekozen worden.
6. Het bestuur kan zich laten bijstaan door functionarissen, die geen lid van de vereniging behoeven te zijn.
De werkzaamheden van de functionarissen worden door het bestuur geregeld. De functionarissen dragen geen beleidsverantwoordelijkheid.

Artikel 9.
Het bestuur heeft de leiding van de vereniging onder verantwoordelijkheid van de algemene vergadering. Het vergadert tenminste één maal per kwartaal.
Het brengt aan de algemene vergadering verslag uit van al zijn werkzaamheden, doet rekening en verantwoording van het gevoerde beleid en dient de begroting in. Het bestuur is niet bevoegd  tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Dagelijks bestuur en verantwoording

Artikel 10.
Voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door alle bestuursleden tezamen danwel door twee leden van het dagelijks bestuur tezamen.

Commissies

Artikel 11.
Het bestuur of de algemene vergadering kan één of meer commissies instellen met een speciale opdracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur of de algemene vergadering. De commissies kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.

Algemene Vergadering

Artikel 12.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden, welke onder de zorg van de secretaris tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk bijeengeroepen wordt onder vermelding van de agenda.
De algemene vergadering heeft beslissende bevoegdheid over alle zaken de vereniging rakende en kan het bestuur te allen tijde verantwoording vragen.
Tenminste een/tiende gedeelte van het aantal leden heeft het recht met opgave van redenen het bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen.
Geeft het bestuur aan een hiertoe bedoeld verzoek binnen dertig dagen geen gevolg, dan hebben de verzoekers zelf het recht tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
Ieder lid heeft op de algemene ledenvergadering één (1) stem. Een lid is maximaal een (1) maal gemachtigd om voor een ander lid te stemmen.
Toegang tot de vergadering hebben tevens maximaal twee gezinsleden van een lid.

Artikel 13.
In de algemene vergadering wordt, casu quo worden:
a. door het bestuur verslag uitgebracht over de in het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden;
b. door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd van de ontvangsten en uitgaven in dat jaar en wordt door de kascommissie te dezer zake verslag uitgebracht;
c. de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar vastgesteld;
d. een kascommissie van twee leden benoemd. Zij zijn niet terstond herkiesbaar;
e. voorzien in vacatures;
f. plannen voor activiteiten besproken; en
g. besproken wat verder ter tafel komt.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 14.
Ter uitvoering van de statuten kan de algemene vergadering een reglement vaststellen.

Statutenwijziging

Artikel 15.
1. De vergadering waarin de statuten gewijzigd worden moet tenminste dertig dagen van tevoren aan de leden per geadresseerde convocatie bekend gemaakt worden.
De uitnodiging dient een duidelijke omschrijving van de door het bestuur voorgestelde wijziging van de door het bestuur voorgestelde wijziging te bevatten.
2. Wijziging  in de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldige stemmen, uitgebracht in een vergadering, in welke tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
Indien in de genoemde vergadering niet de vereiste twee/derde van de leden aanwezig is, dient een tweede vergadering uitgeschreven te worden, te houden tenminste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin een meerderheid van twee/derde van de aanwezige leden een geldig besluit kan nemen.

Ontbinding

Artikel 16.
De vereniging kan worden ontbonden krachtens het besluit van de algemene vergadering. Voor de besluitvorming zijn de bepaling betreffende wijziging van de statuten van toepassing.
De vergadering beslist tevens over de bestemming van een eventueel batig saldo, dat zal aangewend moeten worden voor zodanige doeleinden die het meest met het doel van de vereniging zullen overeenstemmen.

Reacties zijn gesloten.